Küçük miktarlarda asit ya da bazın eklenmesi ile pH değişimine direnç gösteren ve zayıf konjuge asit ya da baz çiftlerini içeren çözeltilere tampon çözeltiler denir.

  • Zayıf asit ve bu zayıf asidin konjuge baz anyonunu içeren tuzu

ya da

  • Zayıf baz ve bu zayıf bazın konjuge asit katyonunu içeren tuzu

tampon çözelti oluşturur.

Örnek tampon çözeltiler

HClO2 / ClO2

HNO2 / NO2

HF / F

C6H5COOH / C6H5COO

CH3COOH / CH3COO

H2PO4 / HPO4-2

NH3 / NH4+

HCO3 / CO3-2

İnsan vücudundaki tampon çözeltiler:

Mide özsuyu (pH’ı yaklaşık 1,5) ve kan (pH’ı yaklaşık 7,4)

Kan plazması bileşimindeki HCO3 iyonları ile H2CO3 moleküllerinin birlikte olması nedeniyle bir tampon çözeltidir.

Diğer yandan tampon çözeltiler; teşhis, tedavi ve araştırma amaçlı kullanılmaktadır.