Lise düzeyinde proje ödevleri her ne kadar öğrenciler tarafından sadece not yükseltmek için yapılan ve genellikle son 1 günde kopyala yapıştır yaparak da tamamlanabilen ödevler olarak düşünülse de doğrusunun bu olmadığını herkes bilir.

Proje ödevlerinin asıl amacı öğrencilerin yaratıcılıklarını, araştırma merakını, gayretini, becerilerini geliştirmeleridir. Bunu yaparken teknolojiyi fen derslerinde gerektiği gibi kullanabilme gayreti de büyük önem taşımaktadır.

Proje ödevlerinin amaçları kadar konu başlıkları da çok önemlidir. Öğrenciler kimi zaman önceden belirlenmiş konularda proje hazırlamak isteyebilirler. Bazen de kendi özgün projelerini çalışarak ortaya çok takdir edilesi ürünler çıkarabilirler.

Proje ödevi olarak yapılabilecek bazı çalışmalar şunlar olabilir:

Tüm proje raporları web 2.0 araçları kullanılarak görsel açıdan zenginleştirilerek sunulacaktır. (Hangi aracın kullanılacağına öğrenci karar verebilir veya öğretmeninden fikir alabilir, seçilen web 2.0 aracının kullanımını öğrenmek öğrencinin görevidir.)

Deney yapılması zorunlu olan projelerde başka yöntemler kesinlikle kabul edilmeyecektir. Okulların uzaktan eğitime devam etmesi durumu söz konusu ise ve öğrenci kendi imkanları ile deneylerini yapamayacaksa bu konuları proje konusu olarak seçilmemesi önerilmektedir.

 • Gazlı İçeceklerde bulunan Karbondioksit (CO2) miktarının ölçülmesi: Bu konu kimyasal hesaplamalar ve nötrleşme konuları ile ilgili bir ödev konusudur. Bu işlem için bir metodoloji bulunacak, tüm detayları ile açıklanacak. Okul açık* ise mutlaka pratik/uygulama çalışması yapılacak, çalışmaya ait tüm basamaklara raporda yer verilecek, elde edilen bulgular bilimsel araştırma projesi basamaklarına uygun olarak rapor edilecektir.

* Öğretimin uzaktan eğitim ile yapılması durumunda, öğrenci pratik çalışmayı ev imkanları ile yapamıyorsa, deneyin yapıldığı bir simülasyon veya videoyu kullanacak. Araştırma basamakları ve elde edilen bulguları raporunda mutlaka belirtecektir.

 • Avogadro sayısının farklı metotlar ile hesaplanması: Kimyasal hesaplamalar konusuna ait bu proje ile ilgili en az 2 çalışma/metot incelenecek, bu çalışmaların tüm detayları proje raporunda açıklanacaktır.
 • Kimyasal reaksiyonlarda hıza etkiyen etmenler (Sıcaklık, Derişim, Yüzey alanı): Öğrencilerden konuyla ilgili tepkime hızının sıcaklık, derişim ve yüzey alanı değişimine bağlı olarak nasıl değiştiğini ölçebilecekleri deneyleri tasarlayıp bilimsel çalışma yöntemlerini kullanmaları ve detaylı bir rapor sunmaları istenir.
 • Kimyasal bağ türlerinin ve bağ kuvvetlerinin veri tabanı kullanılarak incelenmesi ve karşılaştırılması: Bu projede iyonik, kovalent ve metalik bağ kuvvetlerinin her birinin sağlamlıklarının kendi içinde nasıl/neye bağlı olarak değiştiğini okuyabilecek veri tabanları kullanılacaktır. Bilimsel olarak elde edilen verilerden yola çıkarak her bir kuvvet değerlendirilecek ve rapor edilecektir.
 • Molekülleri bir arada tutan kuvvetlerin ve bu kuvvetlerin güçlerinin veri tabanı kullanılarak incelenmesi ve karşılaştırılması: Bu projede moleküller arası bağ kuvvetleri açıklanacak, daha sonra her bir kuvvetin sağlamlığının kendi içinde nasıl/neye bağlı olarak değiştiğini okuyabilecek veri tabanları kullanılacaktır. Bilimsel olarak elde edilen verilerden yola çıkarak her bir kuvvet değerlendirilecek ve rapor edilecektir.
 • Organik asitlerin Ka değerini etkileyen etmenler (Sıcaklık, Karbon sayısı): Bu projede organik asitlerin Ka değerlerinin sıcaklık ve karbon sayısına bağlı olarak nasıl değiştiğini gösteren veri tabanlarına ulaşılacaktır. Bu veri tabanlarından yola çıkarak konuyu tüm detayları ile açıklayan bir rapor yazılacaktır.
 • Farklı sirke çeşitlerindeki asit konsantrasyonlarının titrasyon yöntemiyle belirlenmesi (araştırma ve bilimsel çalışma projesi): Bu projede farklı meyvelerden elde edilen sirke türlerinin içerdikleri asit konsantrasyonları titrasyon yöntemi ile tespit edilecektir. Deney çalışması yapılarak tüm bilimsel araştırma basamakları takip edilecek ve detaylı bir proje raporu sunulacaktır.
 • Kozmetik ürünlerinde kullanılan kimyasallar, özellikleri, fayda ve zararlarının araştırılması: Konu ile ilgili bilgilere detaylı bir araştırma yapılarak ulaşılması beklenmektedir. Kimyasal maddelerin araştırılmasına ek olarak kozmetik üretimi yapan bir firma belirlenecek ve konu ile ilgili özgün bir röportaj yapılacaktır. Tüm bilgiler detaylı bir rapor ile sunulacaktır.
 • İçme sularında bulunabilecek ağır metallerin sudan temizlenme yöntemlerinin araştırılması (araştırma projesi/röportaj/belgesel): Konu ile ilgili araştırma çalışması yapılacak, raporda Türkiye’de sulara karışan ağır metaller tespit edilecek, dünyada ve Türkiye’de temizleme işlemlerinin hangi yöntemlerle yapıldığı incelenecektir. Su arıtım tesislerine giderek konu ile ilgili röportaj yapılması projenin zenginleştirilmesi açısından önemli kabul edilecektir. Bu projenin sunumu belgesel video hazırlanarak yapılabilecektir.
 • Hazır reçellerin yapımında kullanılan pektin miktarının hesaplanması: Bu konu kimyasal hesaplamalar konusu ile ilgili bir ödev konusudur. Hesaplamanın nasıl yapılacağı tüm detayları ile açıklanacak, en az 3 farklı markanın reçellerine ait deney çalışması yapılarak pektin miktarları tespit edilecektir. Deney sürecinde ve rapor sunumunda bilimsel çalışma yöntemlerinin tüm basamaklarının detaylı şekilde çalışılması beklenecektir.
 • Formol sayısı nedir ve meyve sularındaki formol sayısı nasıl tespit edilir? Temelde titrasyon yönteminin kullanılacağı bu ödevde çalışmanın yapılacağı bir deney tasarlanacaktır. Hesaplamanın nasıl yapılacağı tüm detayları ile açıklanacak, en az 3 farklı markanın meyve suları üzerinde deney çalışması yapılacaktır. Deney sürecinde ve rapor sunumunda bilimsel çalışma yöntemlerinin tüm basamaklarının detaylı şekilde çalışılması beklenecektir.
 • Moleküller arası etkileşimlerin simülasyon kullanarak incelenmesi: Bu projede uygun, güvenilir ve anlaşılır bir simülasyon bulunacak ve her bir etkileşim türü simülasyonla desteklenerek raporda detaylı şekilde açıklanacaktır. Rapor simülasyondan alınacak görsel malzemelerle desteklenecektir.
 • Sıvıların özellikleri: Bu projede sıvıların tüm özellikleri (yüzey gerilimi, adhezyon-kohezyon kuvvetleri, kapilerite, viskozite ve viskoziteye sıcaklığın etkisi) ile ilgili tek tek deneyler tasarlanacak ve projede bu deneylerin tüm ayrıntılarına yer verilecektir. Sıvıların özelliklerini açıklamak üzere en az 2 sıvı ile çalışılması zorunludur. Sıvılar arasındaki farklılıkların sebepleri tanecikler arası etkileşimler üzerinden detaylı olarak açıklanacaktır.
 • Gri su nedir, tekrar kullanılması için neler yapılmalıdır? Geri dönüşümü yapılan suyun kullanabilecek nitelikte olup olmadığı nasıl anlaşılır? Bu proje için araştırma çalışmaları yapılacak, ulaşılan bilgilerden yola çıkılarak bir gri su temizleme düzeneği prototipi oluşturulacaktır. Konu ile ilgili çok detaylı bir rapor sunulacaktır.
 • Sabunlaşma sayısı nedir? Yağlarda sabunlaşma sayısı nasıl hesaplanır? Hangi tür yağlardan düşük maliyetle sabun elde edilir? Projede tüm bu soruların cevaplanacağı bir deney tasarlanacak ve konuda geçen tüm bilimsel kavramlar açıklanacaktır. Yapılan deneylerin tüm detaylarına raporda yer verilecektir. Farklı tip yağlardaki sabunlaşma sayısının nasıl hesaplandığına ait açıklamalar da tüm detayları ile raporda sunulacaktır.
 • Günlük Hayatta Sık Kullanılan 5 elementin fiziksel ve kimyasal özellikleri, kullanım için seçilme sebepleri ve kullanıldıkları malzemelerin örneklerinin sergilenmesi: Bu proje bir sergi çalışması olup, her bir element için bulunan malzemeler bölüm koridorunda herkesin rahatlıkla görebileceği bir şekilde sergilenmesini gerektirir. Malzemelerin yanlarında açıklamalara da yer verilmelidir ve okuyanların elementler ile ilgili genel bilgiler edinebileceğinden emin olunmalıdır.
 • Gaz Kanunları ile ilgili deney çalışması (Boyle, Charles ve Gay-Lussac Kanunları): Bu projede her bir gaz kanunu ayrı ayrı incelenerek birer deney tasarımı ile pratik çalışması yapılacaktır. Bu deneylerin videoları yapılacak, tüm proje detaylı bir rapor yazılarak teslim edilecektir.
 • Gaz Kanunları ile ilgili simülasyon çalışması (Boyle, Charles ve Gay-Lussac Kanunları): Bu projede belirtilen gaz kanunlarını açıklamak üzere uygun ve güvenilir bir simülasyon kullanılarak gerekli, detaylı açıklamalar yapılacak ve rapor edilecektir.