• HF zayıf asidinin suda çözünme denklemini ve denge bağıntısını yazalım:

HF(suda) + H2O(s) ⇔ H3O+(suda) + F(suda)

Asit 1           Baz 2          Asit 2             Baz 1

  • HF asidinin konjuge bazı olan F iyonu için suda çözünme denklemini yazalım:

     F(suda) + H2O(suda) ⇔ HF(suda) + OH(suda)

       

  • HF ve F konjuge asit-baz çiftinin denge sabitlerini çarpalım:

   

  • Konjuge asit-baz çiftlerinin Ka.Kb çarpımı KSU’ya eşittir. Bir asidin asitlik kuvveti arttıkça onun konjuge bazının bazlık kuvveti AZALIR .

HCOOH asidinin 25°C’deki Ka değeri 1,7.10-4 ise bu asidin eşleniğinin Kb değeri kaçtır?

(5,9.10-11)

25°C’de C6H5NH2 için Kb = 7,4.10-10 olduğuna göre, bu bazın konjuge asidi nedir ve bu asidin Ka değeri kaçtır?

(C6H5NH3+ ve Ka = 1,35. 10-5)

a) Halojenlerin hidrojenli bileşiklerinin asitlik kuvvetlerini sıralayınız. (9F, 17Cl, 35Br, 53I)

b) Bu asitlerin konjuge bazlarının bazlık kuvvetlerini sıralayınız.

a) Asitlerin Ka sıralaması: HI > HBr > HCl > HF

b) Bazların Kb sıralaması: F > Cl > Br > I

  • CH3COONa, asetik asit (CH3COOH) ve NaOH’ın bir tuzudur.

CH3COONa(suda)CH3COO(suda) + Na+(suda)

       Zayıf asit CH3COOH’ın konjuge bazı

CH3COO: Baziktir, sulu ortamda sudan H+ iyonu alarak asidine (CH3COOH’a) dönüşür ve OH iyonu açığa çıkar.

CH3COO + H2O ⇔ CH3COOH + OH

Sonuç: CH3COONa tuzu suda çözündüğünde OH iyonu açığa çıktığına göre, bazik tuzdur.

  • NH4Cl, NH3 ve HCl’nin bir tuzudur.

NH4Cl(suda)NH4+(suda) + Cl(suda)

      Zayıf baz NH3’ün konjuge asidi

NH4+: Asidiktir, sulu ortamda suya H+ iyonu vererek bazına (NH3) dönüşür ve H3O+ iyonu açığa çıkar.

NH4+(suda) + H2O(s) ⇔ NH3(suda) + H3O+(suda)

Sonuç: NH4Cl tuzu suda çözündüğünde H3O+ iyonu açığa çıktığına göre asidik tuzdur.

NOT: Çapı küçük, yükü büyük olan Cu+2, Cr+3, Al+3, Fe+3 gibi metal katyonları da su ile etkileştiğinde H3O+ iyonu oluşur. Bu iyonların tuzları da asidik özellik gösterir.

Fe+3 + 2H2O  Fe(OH)+2 + H3O+