Asit ve Bazların Sulu Çözeltilerinde Denge: Zayıf asitler ya da bazlar suda çözündüklerinde az miktarda iyonlarına ayrışırlar. Böylece suda çözünmüş olan moleküler halleriyle suya verdikleri iyonlar arasında bir denge kurulur.

Bu başlık altındaki temel yazılar:

Suyun Otoiyonizasyonu

pH ve pOH Kavramları

Asit – Baz Tanımları

Halojenli ve Okso Asitlerde Asitlik Kuvveti

Zayıf Asit ve Bazların Sulu Çözeltileri

Konjuge Asit-Baz Çiftlerinde Ka-Kb İlişkisi

Tampon Çözeltiler

Hidroliz

Nötrleşme ve Titrasyon

Çözünme – Çökelme Tepkimelerinde Denge: İyonik bileşiklerin bazıları suda çok az çözünürler. Bu nedenle bu maddelerin sulu çözeltilerindeki iyonları ile çözünmeyen katı kısımları arasında denge kurulur.